Startleeftijd pensioen

Startleeftijd pensioen

Een belangrijke wijziging die al snel van toepassing wordt is de nieuwe toetredingsleeftijd in pensioenregelingen. Die wordt aangepast van 21 jaar naar 18 jaar. Deze wijziging wordt van kracht per 1 januari 2024.

Binnen de pensioenwet wordt hiervoor artikel 14 aangepast. Binnen dit artikel is de toetredingsleeftijd van een werknemer binnen de pensioenregeling vastgelegd.

Wat betekent dit voor uw pensioenregeling?

Per 01-01-2024 zullen de werknemers die 18 jaar of ouder zijn, maar jonger dan 21 jaar moeten worden aangemeld bij de pensioenuitvoerder. Daarnaast moet iedere pensioenregeling gecontroleerd worden of deze voldoet aan de nieuwe toetredingsleeftijd.  Indien nodig moet de regeling worden  aangepast. Deze aanpassing is afhankelijk van de toezegging die u aan uw medewerkers heeft gedaan.

Bestaande regelingen moeten op de volgende onderdelen gecontroleerd worden:

  • Controle huidige toetredingsleeftijd pensioenregeling. Indien de regeling al een toetredingsleeftijd kent van 18 jaar hoeft er verder geen actie te worden ondernomen;
  • Is er sprake van een beschikbare premiestaffel of een vlakke premie (zie hierna);
  • Hoogte eigen bijdrage werknemer binnen de pensioenregeling;
  • Controle huidige juridische documenten verzekeraar;
  • Wat is er opgenomen over aanpassing pensioenregeling?
  • Hoe is de bijdrage van de werknemer omschreven?
  • Wat is er opgenomen over het aantal dienstjaren?

Beschikbare premie met een vlak premie %

Het beschikbare premie % hoeft niet te worden aangepast omdat de leeftijd van 21 naar 18 gaat.

De aanpassingen bij deze toezegging kan gedaan worden op basis van het huidige premiepercentage voor de 21 jarige.  In een vraag en antwoord (V&A 32-002) van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) is het volgende aangegeven:

In bijlage I, onderdeel 4 onder g van het Staffelbesluit is opgenomen dat indien sprake is van een beschikbare-premieregeling met een premie uitgedrukt in een vast bedrag of een vast percentage van de pensioengrondslag, mag worden uitgegaan van de premie voor de leeftijdsklasse 20- tot en met 24-jarigen. De premie voor die leeftijdsklasse geldt vanwege deze aanwijzing in het Staffelbesluit ook voor deelnemers die jonger zijn dan 20 jaar en hierdoor hoeft voor het leeftijdscohort 18-19 jaar in deze situatie geen aanpassing plaats te vinden.

Beschikbare premie met een stijgend premie %

Bij een pensioenregeling met een stijgend premie % moet er een leeftijdscohort worden toegevoegd (leeftijd 18 tot en met leeftijd 20). Voor deze jongste deelnemersgroep zal een lager % gelden. De staffel percentages dienen immers evenredig te zijn.  Hierna zijn een aantal staffels als voorbeeld opgenomen, waar de jongste leeftijdscohort is toegevoegd en de leeftijdsafhankelijke premiepercentages voor de aanpassing gehanteerd worden. Dit houdt in dat de aanpassing van de toetredingsleeftijd 18 jaar evenredig moet verlopen met de huidige beschikbare premie staffel.

 

 

In de meeste pensioenregelingen zal het voor de verzekeraar geen probleem zijn om de staffel aan te passen.

 

Hoogte bijdrage van de werknemer

De eigen bijdrage van de werknemer kan op 2 manieren worden vastgelegd:

  • Bijdrage van de beschikbare premie
  • Bijdrage van de pensioengrondslag

De hoogte van de eigen bijdrage kan specifiek zijn opgenomen in het pensioenreglement. Ook kan de situatie van toepassing zijn, dat het pensioenreglement vermeld dat er sprake kan zijn van een eigen bijdrage van de werknemer die nader schriftelijk tussen werkgever en werknemer is vastgelegd. In dat laatste geval is de eigen bijdrage in de arbeidsovereenkomst vastgelegd.

Wanneer er een bijdrage is van de beschikbare premie wordt deze ook van toepassing op de groep van 18 tot en met 20 jaar. Bij de aanpassing van de juridische stukken zal dit automatisch door de verzekeraar mee worden genomen voor zover de eigen bijdrage is gespecificeerd in het pensioenreglement. Indien de eigen bijdrage in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd, kan er sprake zijn van een noodzakelijke aanpassing indien in de clausule de leeftijd van 21 jaar is opgenomen.

Bij een bijdrage van de pensioengrondslag is de hoogte de belangrijkste factor voor een mogelijke aanpassing. Wanneer de aanpassing van de beschikbare premie staffel onder de eigen bijdrage uitkomt bestaat er een situatie dat een werknemer een hogere bijdrage betaald dan dat er daadwerkelijk wordt ingelegd.

 

Voorbeeld

De pensioenregeling is gebaseerd op de maximale 4% staffel met een bijdrage van 4,4% van de pensioengrondslag.

 

 

Bij deze aanpassing zou een 18 jarige werknemer 4,4% – 3.9% = 0,5% van de grondslag teveel betalen. Bij een aanpassing van het gehele werknemer bestand naar 3,9% kunnen de kosten voor de werkgever substantieel omhoog gaan.  Hierbij is er feitelijk geen verschil tussen de situatie dat de eigen bijdrage specifiek is opgenomen in het pensioenreglement of is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

 

Controle huidige juridische documenten verzekeraar

In veel gevallen heeft de verzekeraar in de uitvoeringsovereenkomst een clausule opgenomen waarin staat in welke gevallen de verzekeraard de regeling automatisch kan aanpassen.  Vaak is dat de clausule waarin beschreven staat dat de verzekeraard de regeling kan aanpassen indien er wettelijke wijzigingen zijn. Het is belangrijk om wijzigingen die de verzekeraar voorstelt niet zomaar te accepteren. Wijzigingen kunnen gevolgen hebben die je als werkgever niet voorzien hebt en niet zomaar zou willen. Wees dus erg kritisch op automatische wijzigingsvoorstellen van de verzekeraar en probeer goed te begrijpen of de wijzigingen ook passend zijn.

 

Hoe is de eigen bijdrage van de werknemer  omschreven?

In de juridische stukken kan de bijdrage van de werknemer zijn omschreven. Hierbij kan er een exacte omschrijving zijn wat er maandelijks bij de werkgever ingehouden wordt. De omschrijving kan ook luiden dat de bijdrage een afspraak is tussen werkgever en werknemer. In dit geval zal de bijdrage in de arbeidsovereenkomst of personeelshandboek staan. Deze dient gewijzigd te worden.

 

Wat is er opgenomen over het aantal dienstjaren?

Door de aanpassing van de pensioenleeftijd naar 18 jaar kan de diensttijd 3 jaar langer worden. Dit kan consequenties hebben voor de hoogte van het nabestaanden- en wezenpensioen van de werknemer.

De diensttijd binnen de pensioenregeling wordt veelal bepaald op basis van datum in dienst tot de pensioenrichtleeftijd. De pensioenrichtleeftijd is in veel regelingen 68 jaar. Bij de bepaling van de diensttijd staat vaak vermeld in de juridische stukken dat de diensttijd voor 21 jaar niet meetelt.

Deze aanpassing per 1-1-2024 heeft voor alle regelingen mogelijk een effect op de verzekerde bedragen en de hoogte van de premie, omdat de diensttijd vanaf 18 jaar zal gaan gelden.

 

Quick scan

De bovengenoemde aanpassing hebben in veel gevallen een direct effect op uw pensioenregeling. Wacht niet op de voorstellen vanuit de verzekeraar of de automatische aanpassingen die er worden gedaan. Blijf zelf in control over de mogelijkheden die deze wijzigingen met zich meebrengen.

Consyl heeft voor u als werkgever een aantal mogelijkheden om dit inzichtelijke te maken. Stuur een e-mail naar wtp@consyl.nl om hier meer informatie over te krijgen.

 

Bijlage:

amendement 2e kamer toetredingleeftijd